Älyvaraaja

Rekisteriseloste

Älyvaraajan rekisteriseloste.

Tietosuojaseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §

 1. Rekisterinpitäjä

There Corporation Oy Oy (”There Corporation Oy”) Karaportti 5 02630 Espoo Y-tunnus 2262634-6

 1. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Sami Sailo
There Corporation Oy
Karaportti 5

02630 Espoo
Sähköposti: sami@there.fi

Rekisterin nimi
There Corporation Oy:n asiakasrekisteri (”Asiakasrekisteri”)

 1. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakasrekisterin sisältämien henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on There Corporation Oy:n yhdessä Kaukora Oy:n ja Vaasan Sähkö Oy:n liiketoimintaan liittyvien asiakassuhteiden ja tehtävien hoitaminen, There Corporation Oyn ja sen Partnerien palveluiden ja tuotteiden tarjoaminen ja niistä viestiminen sekä asiakassuhteiden ja There Corporation Oy:n sekä sen konserniyhtiöiden tarjoamien olemassa olevien ja tulevien palveluiden ja tuotteiden laadun varmentaminen, ylläpitäminen ja kehittäminen.

Yllä mainituissa tarkoituksissa henkilötietoja voidaan käsitellä There Corporation Oy:n, Kaukora Oy:n ja Vaasan Sähkö Oy:n asiakassuhteiden sekä palveluiden ja tuotteiden käytön analysoimiseksi, tarjoamiseksi ja kehittämiseksi, asiakkuuksien ja rekisteröityjen tunnistamiseksi, tilastointiin, asiakasviestintään sekä There Corporation Oy:n, Kaukora Oy:n ja Vaasan Sähkö Oy:n niiden konserniyhtiöiden tuotteiden ja palveluiden markkinointiin sekä mielipide- ja markkinatutkimuksiin.

There Corporation Oy noudattaa henkilötietojen käsittelyssä siihen sovellettavaa lainsäädäntöä kuten sähkömarkkinalakia ja henkilötietolakia. Henkilötietoja voidaan käsitellä sovellettaviin lakeihin sekä viranomaisten määräyksiin ja ohjeisiin liittyvien velvoitteiden noudattamiseksi.

 1. Rekisterin tietosisältö

Asiakasrekisterin yhteydessä voidaan käsitellä seuraavia asiakkaaseen tai muuhun rekisteröityyn henkilöön liittyviä tietoja:

 • perustiedot rekisteröidystä (kuten nimet, syntymäaika, henkilötunnus, asiakasnumero, käyttöpaikkanumero, käyttäjätunnus ja/tai muu yksilöivä tunniste, salasana, äidinkieli ja sukupuoli);
 • yhteystiedot (kuten osoitetiedot, puhelinnumero ja sähköpostiosoite);
 • maksamiseen ja laskutukseen liittyvät tiedot (kuten laskutusta, maksuja, maksamista ja perintää koskevat tiedot, ennakkoarviot, vakiokorvaus- ja vahingonkorvaustiedot,

taloudellista asemaa koskevat tiedot);

 • asiakkuuteen ja sopimuksiin liittyvät tiedot (kuten sopimusta, tilausta sekä voimassaolevia ja päättyneitä palveluja koskevat tiedot, asiointitiedot, puhelutallenteet, There Corporation Oy:n, Kaukora Oy:n ja Vaasan Sähkö Oy:n kanssa käyty kirjeenvaihto ja muut yhteydenotot sekä markkinointiin liittyvät tiedot);
 • palveluihin ja tuotteisiin liittyvät tiedot (kuten tilaus-, voimassaolo-, muutos- ja päättymistiedot, häiriöihin liittyvät tiedot, verkko- ja mobiilipalveluiden käyttöä koskevat tarpeelliset tiedot, rekisteröidyn itse antamat tiedot kiinnostuksen kohteista, evästeet ja niiden käyttöön liittyvät tiedot sekä Asiakasrekisterin yhteydessä käsiteltyjen tietojen perusteella muodostetut käyttäjäprofiilit);
 • sähkön kulutusta koskevat tiedot (kuten sähkönkäyttöpaikan sähkömittarin lukemat sekä sähkönkulutukseen liittyvät raportit); ja
 • mahdolliset muut erikseen rekisteröidyn suostumuksella kerätyt tiedot.
 1. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteröityä koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti

 • rekisteröidyltä itseltään hänen tullessa There Corporation Oy:n asiakkaaksi, rekisteröityessään There Corporation Oy:n palveluiden käyttäjäksi, rekisteröidyn käyttäessä There Corporation Oy:n palveluja tai muun asiallisen yhteyden syntyessä There Corporation Oy:n ja rekisteröidyn välille;

Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös viranomaisilta ja muilta kolmansilta osapuolilta soveltuvan lainsäädännön sallimissa rajoissa tässä rekisteriselosteessa kuvattuja tarkoituksia varten.

 1. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Henkilötietoja voidaan siirtää muihin There Corporation Oy:n, Kaukora Oy:n ja Vaasan Sähkö Oy:n järjestelmiin ja käsitellä näiden omissa tai yhteisissä tietojärjestelmissä. Asiakasrekisteriin tallennetut henkilötiedot voidaan siirtää There Corporation Oy:n Suoramarkkinointirekisteriin tiedot kerättäessä ja silloin, kun rekisteröidyn henkilön asiakassuhde There Corporation Oy:n kanssa tai muu asiallinen yhteys There Corporation Oy kanssa päättyy.

 1. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Asiakasrekisterin tietoja voidaan siirtää Euroopan Unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, jos se on edellä kuvatun henkilötietojen käsittelyn tarkoitusten tai tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen kannalta tarpeellista. Tällöin tietojen siirrossa noudatetaan henkilötietolain asettamia vaatimuksia.

 1. Rekisterin suojauksen periaatteet

Sähköisessä muodossa olevat henkilötiedot on suojattu toimialalla yleisesti hyväksyttävin ja kohtuullisin teknisin keinoin kuten palomuurein ja salasanoin. Muut kuin sähköisessä muodossa olevat Asiakasrekisterin henkilötietoja sisältävät aineistot sijaitsevat lukituissa tiloissa, joihin asiattomilta on pääsy estetty.

Ainoastaan yksilöidyillä rekisterinpitäjän tai sen toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on pääsy Asiakasrekisterissä käsiteltäviin henkilötietoihin There Corporation Oy:n myöntämien käyttöoikeuksien mukaisesti. There Corporation Oy huomioi siihen sovellettavan lainsäädännön ja viranomaisten määräykset ja toimialajärjestöjen ohjeet henkilötietojen luottamuksellisen käsittelyn varmistamisesta.

 1. Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkistaa, mitä tietoja hänestä on tallennettu Asiakasrekisteriin. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna kohdassa 2 ilmoitetulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Tarkastuspyyntö voidaan tehdä myös henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona. There Corporation Oy saa periä tietojen antamisesta aiheutuvan kohtuullisen korvauksen, jos rekisteröity käyttää tarkastusoikeuttaan useammin kuin kerran vuodessa. Tarkastuspyyntöön vastattaessa huomioidaan sähköntoimitusten selvitystä ja mittausta koskevan valtioneuvoston asetuksen säännökset sähkönkulutustietojen luovuttamismuodosta.

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käsittely ja luovuttaminen suoramainontaa, etämyyntiä ja suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimuksia varten ilmoittamalla kiellosta kohdassa 2 ilmoitetulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Kielto-oikeus ei koske asiakasviestintää ja muuta palveluiden yhteydessä palveluiden tarjoamiseksi tapahtuvaa viestintää.

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus vaatia There Corporation Oy:ta oikaisemaan, poistamaan tai täydentämään rekisterissä oleva, tietojen käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto ottamalla yhteys kohdassa 2 ilmoitettuun rekisteriasioista vastaavaan henkilöön.

Rekisteröity on itse vastuussa antamiensa tietojen oikeellisuudesta. Rekisteröidyn tulee ilmoittaa, mikäli hänen antamissa tiedoissa tapahtuu muutoksia. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä yllä kohdassa 2 ilmoitettuun There Corporation Oy:n rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi.

Tietoa evästeistä

Käytämme evästeiden avulla kerättäviä tietoja tilastollisen tiedon tuottamiseen ja sivuston toimivuuden ja sisältöjen kehittämiseen. Evästeitä käytetään siten, että palvelun käyttäjän yksityisyydensuojaa ei loukata. Evästeiden avulla kerättäviä tietoja ei jaeta muille organisaatioille.

Useimmissa selaimissa voit itse ottaa evästeet pois käytöstä. Voit myös poistaa verkkosivustomme koneellesi asettamat evästeet käytön jälkeen.

Seuraamme sivuston käyttöä Google Analytics -kävijäseurantatyökalulla. Google Analytics tallentaa ja käyttää näitä tietoja 30 minuutista kahteen vuoteen evästeen tyypin mukaan. Lue lisää Googlen tietosuojakäytännöstä.

Sosiaaliset laajennukset

Sivustollamme on painikkeita, joiden avulla sisältöä voi jakaa sosiaalisessa mediassa (Facebook, Twitter, LinkedIn, Google+). Sivusto ei kerää käyttäjien tietoja näillä sosiaalisilla laajennuksilla. Jakopainikkeista avautuvat toiminnot latautuvat sosiaalisen median palveluiden omilta palvelimilta.

 

Näin Älyvaraaja mullistaa kodin lämmityksen - tilaa uutiskirjeemme!

Älyvaraaja saapuu kauppoihin 2018. Liittymällä postituslistallemme saat ensimmäisten joukossa tiedon, kun Älyvaraaja on saatavana kotiisi. Yhteystietojasi ei käytetä muuhun tarkoitukseen eikä luovuteta kolmansille osapuolille. Tule mukaan luomaan kestävämpää tulevaisuutta!

Liity nyt

Kiinnostuitko Älyvaraajasta?